Program nauczania


 

Edukacja dzieci w przedszkolu "Panda" rozpoczyna się od 2 roku życia. Założenia programowe czerpiemy z programów autorskich wybitnych pedagogów, takich jak:

 • programu "Dziecięca matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • metod glottodydaktyki opracowanych przez prof. Bronisława Rocławskiego
 • teorii ruchu rozwijającego W. Sherbone
 • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • "Metoda Dobrego Startu "M. Bogdanowicz 
 • pedagogiki zabawy KLANZA
 • muzykoterapii

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne, które pozwala im na twórcze wykorzystanie tych i innych metod w odniesieniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziacka. Główne założenia procesu wychowania w przedszkolu "Panda" opierają się na:

 • traktowaniu dziecka jako podmiotu w procesie wychowawczo- dydaktycznym
 • rozwijaniu poprzez edukację teatralną i ekologiczną wielokierunkowej aktywności wychowanków
 • ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych w doskonaleniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • stawaniu się placówki otwartą i doskonalącą współpracę z rodzicami i środowiskiem

Nadrzędnym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Prowadzi to do sukcesu edukacyjnego, jakim jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych i dobrze radzących sobie w życiu.